Villkor och bindningstid

1. Allmänt

Boatbuddies AB tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av abonnemang och digitala tjänster (”Tjänsten”). Tjänsten säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal (”Avtalet”) med Boatbuddies AB.

Avtalet ger abonnenten rätt att använda Tjänsten i enlighet med parternas överenskommelse. Abonnenten kommer åt dokumentdatabasen genom ett användarnamn och lösenord. Dessa allmänna villkor gäller för de åtkomster som Tjänsten ger abonnenten.

Avtalet kan endast ingås mellan Boatbuddies AB och privatperson.

Avtalet sägs upp via e-post: bud@boatbuddies.se

2. Avtalstid

Avtalet löper på 12 månader och förnyas automatiskt ett år i taget. Uppsägning ska ske skriftligen via e-post till bud@boatbuddies.se senast två (3) månader innan avtalet löper ut. Obetald faktura anses inte som en uppsägning.

3. Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift faktureras månadsvis efter att Avtalet ingåtts.

Alla priser är inklusive moms.  Boatbuddies förbehåller sig rätten att ändra abonnemangsavgiften för kommande avtalsperiod om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående års abonnemangsavgift.

4. Betalningsvillkor och ränta

4.1. Betalning med kort och via internetbank

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via www.boatbuddies.se.

Vid betalning med kort och via internetbank kommer all data att hanteras med ett säkert och globalt krypteringssystem. Beställningen är genomförd när villkoren har godkänts och köpet har godkänts.

Kontroll av kortet kommer att göras av vår partner Stripe som kontrollerar att kortet är giltigt och att beloppet finns tillgängligt.

Efter genomförd betalning kommer kunden att skickas en e-postbekräftelse innehållande personlig inloggningsinformation till det valda medlemskapet. Betalning kommer inte att dras från kontot förrän användarnamn och lösenord har erhållits.

5. Leverans

Leverans sker genom att abonnenten får en mejlbekräftelse med sina inloggningsuppgifter som består av ett användarnamn samt ett lösenord skickat av Boatbuddies och får därmed tillgång till beställda Tjänsten. Lösenordet gäller endast för abonnenten och får inte överlåtas till tredje part.

6. Ångerrätt

Enligt 2 kap 11 § 11 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då Tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde. I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

7. Tilläggstjänster

Boatbuddies AB tillhandahåller även tilläggstjänster enligt konsumentstjänstlagen för skrovvård, installationer och smart Boat (”Tilläggstjänsten”).

Boatbuddies AB tillhandahåller Tilläggstjänsten på̊ ett fackmannamässigt sätt och i överenskommelse med offert. Boatbuddies AB har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt offert om så krävs. Genom godkännande av den givna offerten till kund godkänner kunden de övriga villkor som återfinns nedan i detta dokument. Hänvisning till detta dokument återfinns i den givna offerten. Det är av vikt att kunden förstår att när den givna offerten godkänns så har kunden samtyckt till en offert med beräknade priser.

Generellt ges två̊ års garanti vid Tilläggstjänst utfört av Boatbuddies AB. Garantin skall endast omfatta den tilläggstjänst som utförts och det material som levererats av Boatbuddies AB och/eller dess underleverantörer och leverantörer.

Reklamation med avseende på bristfällig Tilläggstjänst eller material som levererats av Boatbuddies AB ska framföras av kunde omedelbart efter det att kund konstaterat sådana brister, och om möjligt i samband med leverans av tilläggstjänsten.

Vid leverans upphör allt Boatbuddies AB ansvar för fel eller brist med undantag för sådant fel eller brist i material och utförande av Tilläggstjänsten, som förelåg vid tiden för leveransen, under förutsättning att reklamation med avseende på sådant dolt fel eller brist görs skriftligt till Boatbuddies AB senast inom tre månader efter leveransdagen avseende reparation och ombyggnad eller inom ett år efter leveransdagen avseende nyinstallation.

Boatbuddies AB och dess underleverantörers och leverantörers ansvar för fel och brist är begränsat till ovan nämnda åtagande i fråga om såväl ansvarets omfattning som varaktighet. Boatbuddies AB och/eller dess underleverantörer och leverantörer har inte något ansvar för andra förluster, följdskador eller andra indirekta förluster, skador eller kostnader, som på något sätt kan uppstå till följd av eller sammanhänga med sådana fel som nämns ovan eller som uppkommer på grund av normalt slitage eller överbelastning eller på grund av normal materialkorrosion eller på grund av olyckor, brand, felaktig lastning eller stuvning av båt, felaktig hantering eller annan försummelse vid användningen och underhållet av båt. För det fall att felet orsakat följdskada på någon annan del av tilläggstjänsten, skall garantin dock endast täcka sakskada på sådana delar eller enheter, i vilken den felaktiga delen ingick som komponent.

Boatbuddies AB skall utan ersättning utbyta bristfälligt material och avhjälpa fel i av Boatbuddies AB utfört tilläggstjänst under förutsättning av att kund reklamerat i rätt tid enligt ovan.

8. Överlåtelse av abonnemang

Abonnemanget får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från Boatbuddies AB

9. Uppsägning av abonnemang

9.1.

Boatbuddies AB förbehåller sig rätten att säga upp ett abonnemang med omedelbar verkan och säga upp avtalet utan återbetalningsskyldighet om abonnenten agerar i strid med dessa villkor eller annars på ett otillbörligt sätt.

9.2.

Boatbuddies AB har även rätt att säga upp ett abonnemang och säga upp avtalet om abonnenten inte betalar en förfallen faktura efter det att påminnelsen har skickats, eller på annat sätt bryter mot sin betalningsskyldighet.

10. Personlig information

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Boatbuddies AB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Boatbuddies AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja Avtalets ingående. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, och organisationsnummer. Boatbuddies AB kan komma att lämna ut personuppgifter till Fortnox AB. Den Registrerade har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad.

Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Kund ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

11. Ansvarsbegränsning

Boatbuddies AB ansvarar inte för en eventuell förlust som abonnenten lider till följd av felaktig användning eller vid fel eller brister i tjänsten. Detsamma gäller eventuella krav mot abonnenten till följd av användning av tjänster. Boatbuddies AB ansvarar inte för ändringar och tillägg som abonnenten gör i samband med användning av den beställda tjänsten.

Boatbuddies AB tjänster ska inte betraktas som juridisk, ekonomisk eller annan form av rådgivning.

12. Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på Boatbuddies AB webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokument och avtal som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Abonnenten erhåller nyttjanderätt till de beställda Tjänsterna i den omfattning som överenskommes vid tecknandet av Avtalet.

Boatbuddies AB tjänster att betrakta som en programvara och får, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja Tjänsten och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av Tjänsten eller att publicera eller annars sprida innehåll från Boatbuddies AB webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt. Kund får inte göra Boatbuddies AB tjänster och övrigt innehåll till föremål för allmän spridning eller nedladdning eller på annat sätt använda nämnda innehåll i kommersiellt syfte.

13. Teknisk standard

Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand, blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof , arbetskonflikt eller ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.

14. Force Majeure

Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll, såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand, blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof , arbetskonflikt eller ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.

15. Kundtjänst

Boatbuddies AB kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09-16 på normal kontorstid. Helger och röda dagar har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med tjänsterna.

16. Övrigt

I övrigt hänvisas till gällande lagstiftning, konsumentköplagen, prylar, med eller utan installation, konsument tjänstelagen för servicetjänster.

17. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Stockholms tingsrätt som första instans