Allmänna villkor Konsument BoatBuddies AB

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig (”Kunden”,”du”) och Boatbuddies AB, org. nr. 559282-8569 (”Boatbuddies”, ”vi”, ”våra”, ”oss”), när du som konsument köper våra servicetjänster (”Servicetjänsterna”) eller tecknar vårt Trygghetsavtal (”Trygghetsavtalet”) eller köper tilläggstjänster som vi kommer överens om från tid till annan (gemensamt ”Tjänsterna”).

1. Om oss

Boatbuddies erbjuder Sveriges kanske mest moderna och flexibla båtägande. Vi har ett nätverk av anslutna, professionella båttekniker och installatörer, våra Boatbuddies, som kommer till din båt för att genomföra motorservice, båtvård och installationer.

2. Om Servicetjänsterna

Boatbuddies tillhandahåller följande Servicetjänster: Motorservice, Båtvård & Underhåll, Installationer, Buddy Express. Du kan läsa mer om våra Servicetjänster på vår webbplats www.boatbuddies.se. Servicetjänsternas innehåll kan komma att uppdateras och Boatbuddies garanterar inte ett visst innehåll eller ett visst utförande av beskrivna Servicetjänster.  Aktuella Servicetjänster anges alltid på vår webbplats och informationen som anges i Orderbekräftelsen gäller.

Genom att acceptera en offert från oss för utförande av Servicetjänster accepterar du att bli bunden av dessa Villkor. Om du accepterar den offert som vi skickar till dig, genom att meddela oss detta skriftligen via e-post, eller på annat sätt som Boatbuddies informerar om, kommer vi utfärda en orderbekräftelse som anger vad vi kommit överens om i offerten (”Orderbekräftelsen”). Ett bindande avtal om Servicetjänster har ingåtts när Boatbuddies har skickat Orderbekräftelsen till dig.

Närmare detaljer om din valda Servicetjänsts utförande framgår av Orderbekräftelsen.

3. Om Trygghetsavtalet

3.1 Tecknade av Trygghetsavtal

Boatbuddies erbjuder tre olika typer av Trygghetsavtal: Serviceavtal, Startklar-avtal och Assistansavtal. Du kan läsa mer om våra olika Trygghetsavtal på vår webbplats www.boatbuddies.se.

Genom att teckna Trygghetsavtal med oss accepterar du att bli bunden av dessa Villkor.

3.2 Avtalstid och uppsägning av Trygghetsavtal

Trygghetsavtalet löper under den tid som anges i Trygghetsavtalet och förnyas automatiskt med 12 månader i taget om inte uppsägning har skett. Uppsägning ska skriftligen via e-post senast 3 månader innan utgången av avtalsperioden.

Boatbuddies förbehåller sig rätten att säga upp ett Trygghetsavtal med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet om Kunden agerar i strid med dessa Villkor eller annars på ett otillbörligt sätt.

Boatbuddies har även rätt att säga upp ett Trygghetsavtal om Kunden inte betalar en förfallen

faktura efter det att påminnelsen har skickats, eller på annat sätt bryter mot sin betalningsskyldighet.

4. Våra åtaganden

Boatbuddies tillhandahåller Tjänsterna på ett professionellt och fackmannamässigt sätt i enlighet med dessa Villkor och vad som i övrigt överenskommits mellan Kunden och Boatbuddies i Orderbekräftelsen och/eller Trygghetsavtalet.

5. Kundens ansvar och åtaganden

Kunden åtar sig att medverka till och möjliggöra Boatbuddies utförande av Tjänsterna genom att till exempel, men inte begränsat till, ge tillgång till Kundens båt (inklusive att öppna eventuella bommar och grindar) vid överenskommen tidpunkt, tillhandahålla all korrekt information vid köp av och utförande av Tjänst avseende till exempel båtens skick och tidigare skador som kan påverka Tjänstens utförande.

6. Priser och betalning

Kunden ska betala det pris som anges i Orderbekräftelsen, alternativt i Trygghetsavtalet. I den mån Kunden beställer tilläggstjänster ska Kunden betala det pris som överenskommits mellan Boatbuddies och Kunden eller, om ett pris på förhand inte har avtalats om, skäliga kostnader för utförande av tilläggstjänsten och/eller tillhandhållande av produkten.

Med tilläggstjänster avses tjänster som beställs i samband med att den ursprungliga Tjänsten utförs, till exempel nödvändiga extra åtgärder eller produkter (reservdelar etc.) som krävs för att Kunden ska kunna tillgodogöra sig den ursprungliga Tjänsten. Med tilläggstjänster kan också avses övriga tjänster som Boatbuddies och Kunden kommer överens om.

Betalning för Trygghetsavtalet sker i enlighet med Boatbuddies vid var tid tillgängliga betalningsalternativ.  Servicetjänster faktureras efter utförd Servicetjänst och ska betalas inom 30 dagar om inget annat anges i Orderbekräftelsen.

7. BoatBuddies Partners

Boatbuddies har rätt att anlita samarbetspartners och underleverantörer (så kallade partners) för fullgörande av sina åtaganden mot Kunden enligt dessa Villkor, Orderbekräftelsen och Trygghetsavtalet. Sådana tredje parter kan till exempel bistå Boatbuddies med administration och utförande av Tjänsterna inklusive kontakt med Kunden. Boatbuddies ansvarar för sina anlitande partners och dess utförande av Tjänsterna.

8. Reklamation, ångerrätt och avbeställning

8.1 Reklamation

Vi vill att du ska vara nöjd med våra Tjänster. Om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med våra utförda Tjänster ber vi dig kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i punkt 14 nedan så ska vi göra vårt bästa för att lösa situationen på ett tillfredsställande sätt. Om möjligt ska sådan brist meddelas Boatbuddies i samband med utförande av aktuell Tjänst. Reklamation ska ske inom skälig tid efter att Kunden upptäckt bristen (reklamation). Reklamation inom 2 månader räknas alltid som inom skälig tid. Om reklamation inte sker inom skälig tid förlorar Kunden sin rätt att göra bristen gällande.

Så snart som möjligt efter att Boatbuddies mottagit ditt meddelande granskas ärendet för att identifiera problemet och finna en lösning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Boatbuddies förbehåller sig rätten att avgöra vad som är en lämplig lösning i varje enskild situation. Kundens rätt till påföljd vid brist i vara/tjänst regleras i lagstiftning och förutsätter att det föreligger en brist.

8.2 Ångerrätt

I den mån lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) (distansavtalslagen) är tillämplig har du som Kund rätt att ångra ditt köp och frånträda avtalet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa dagen då avtalet har ingåtts (när Orderbekräftelsen ställs ut från Boatbuddies eller när Trygghetsavtalet ingås).

Om du vill ångra ditt köp kan du använda Konsumentverkets standardformulär för utövande av ångerrätten som du hittar nedan. Du kan också kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna i punkt 14.

Konsumentverkets ångerblankett

8.2.1 Särskilt om Servicetjänsterna

Om du har köpt en Servicetjänst och uttryckligen begärt att Servicetjänsten ska utföras vid en tidpunkt som infaller inom ångerfristen kan du inte ångra ditt köp efter att Servicetjänsten har slutförts.

8.2.2. Särskilt om Trygghetsavtalet

Om du ångrar ditt köp och vill frånträda Trygghetsavtalet inom ångerfristen kan vi komma att begära ersättning för den del av Trygghetsavtalet som du har hunnit tillgodogöra dig vid tidpunkten för nyttjandet av ångerrätten, motsvarande en proportionell andel av det avtalade priset för Trygghetsavtalet. Ersättningen kan komma att dras av från din återbetalning. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål.

Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för köpet, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.

8.3 Avbeställning Servicetjänster

Som konsument har du också enligt konsumenttjänstlagen alltid möjlighet att avbeställa en tjänst innan den har slutförts. Om du har ingått avtal med Boatbuddies om en Servicetjänst som ska utföras efter det att ångerfristen har löpt ut, har Boatbuddies vid avbeställning rätt till ersättning för arbete som måste utföras trots avbeställningen, och för det fall Servicetjänsten hunnits påbörjas, rätt till ersättning för den del av Servicetjänsten som utförts vid tidpunkten för avbeställandet.

9. Vårt ansvar

Boatbuddies åtar sig inget ansvar för eventuella skador eller kostnader som du eller din båt drabbas av genom vårt utförande eller ditt nyttjande av våra Tjänster såvida inte vi har agerat oaktsamt eller med avsikt.

Boatbuddies tar inte ansvar för sådana fel som uppkommer på grund av normalt slitage eller överbelastning eller på grund av normal materialkorrosion eller på grund av olyckor, brand, felaktig lastning eller stuvning av båt, felaktig hantering eller annan försummelse vid användningen och underhållet av båt.

10. Personuppgifter

När du köper en Tjänst av oss kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Vi kommer att dela dina personuppgifter med den av oss anlitade partnern som kommer utföra din köpta Tjänst. Vi kommer endast dela de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att partnern ska kunna utföra den köpta Tjänsten.

11. Ändringar av villkoren

Boatbuddies förbehåller sig rätten att ändra Villkoren från tid till annan. Ändringar meddelas skriftligen genom att Villkoren publiceras på Boatbuddies webbplats senast 1 månad innan ändringen träder i kraft. Om Kunden inte godtar ändringar som är väsentliga har Kunden rätt att säga upp Trygghetsavtalet utan kostnad med verkan från och med att ändringen träder i kraft. Om Kunden inte säger upp Trygghetsavtalet senast dagen då ändringen börjar gälla anses Kunden ha accepterat ändringen.

12. Övrigt

Du får inte överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor. Boatbuddies har dock rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

Om en domstol eller myndighet skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor (eller del därav) är ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska en sådan bestämmelse (eller del därav) anses struken och övriga bestämmelser i Villkoren ska fortsätta gälla.

13. Tillämplig lag, klagomål och tvistlösning

Dessa Villkor regleras av svensk lag.

Om du har klagomål eller synpunkter, får du gärna kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna under ”Kontakta oss” nedan för att vi ska kunna bemöta dig på bästa sätt.

Du har alltid rätt att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få en eventuell tvist prövad. Allmänna Reklamationsnämndens beslut är dock inte bindande utan utgör endast rekommendationer. Mer information om Allmänna Reklamationsnämnden samt kontaktuppgifter finns på www.arn.se. Du kan även vända dig till EU:s onlineplattform för hjälp med att lösa eventuella tvister. EU:s onlineplattform nås via följande länk: http://ec.europa.eu/odr.

Om det till följd av dessa Villkor uppkommer tvister kan tvisten också avgöras av allmän domstol.

14. Kontakta oss

Om du har några frågor angående Tjänsterna eller i övrigt önskar komma i kontakt med oss, ber vi dig kontakta vår kundtjänst. Du hittar kontaktuppgifter till vår kundtjänst på vår webbplats www.boatbuddies.se. Boatbuddies kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09-16 på normal kontorstid. Helger och röda dagar har vi stängt.

Publicerad 2024-03-22